Historische context van de vzw Dekenaat Antwerpen regio Linkeroever

De vzw Parochiale Werken van Antwerpen-Linkeroever werd gesticht op 6 april 1954. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 april 1954, conform de wet op de vzw's van 27 juni 1921.  
In 1990 werd, onder impuls van de - toen nog drie - pastoors van linkeroever, een vergadering bijeengeroepen waarbij de 3 parochies in de algemene vergadering en de raad van beheer een evenredige vertegenwoordiging kregen.  
Tijdens een algemene vergadering van 24 maart 2000 werd niet alleen de ledenlijst geactualiseerd maar ook de nieuwe raad van beheer samengesteld in functie van de al doorgevoerde of op til zijnde wijzigingen in de drie parochies : de raad van beheer bestond nu uit de pastoor en 2 leken van elke parochie.  
De wet van 2 mei 2002 wijzigde die van 27 juni 1921. Een aangepaste versie van de statuten, goedgekeurd door de algemene vergadering op 5 oktober 2004, werd op 23 november 2004 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met de aangepaste ledenlijst en samenstelling van de raad van bestuur. Hierbij werd afgestapt van de strikte naleving van de evenredige vertegenwoordiging van de 3 voormalige parochies.
Aangezien vanuit het bisdom werd aangedrongen op een uniformiteit van de statuten binnen alle vzw's en rekening houdende met de door het bisdom inmiddels doorgevoerde reorganisatie, werden de nodige wijzigingen, waaronder de nieuwe benaming vzw Dekenaat Antwerpen regio Linkeroever, goedgekeurd door de algemene vergadering van 2 maart 2006 en gepubliceerd in het Staatsblad van 31 maart 2006.