Wat zijn de taken van Parochiale werken?

Volgens de statuten heeft de vereniging tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in het dekenaat en de parochies en parochiefederaties in het werkgebied van het dekenaat.
Dit houdt onder meer in en dit in de breedste zin :

  • het bevorderen van de eredienst en de pastorale zorg voor de katholieke kerk.
  • het helpen en bijstaan van de personen die met de kerkelijke dienst belast zijn.
  • het organiseren en ondersteunen van de dekenale, parochiale en pastorale verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling, alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven.
  • vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie steun verlenen aan instellingen voor katholiek onderwijs, religieus leven in gemeenschap, gezondheids- en welzijnszorg.

Naast de verplichte jaarlijkse algemene vergadering voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar, wordt regelmatig vergaderd door de Raad van bestuur.
Vooral de laatste jaren zijn er, o.a. als gevolg van de nieuwe vzw-wetgeving en de reorganisaties vanuit het bisdom, heel wat taken bijgekomen en heeft de Raad van bestuur zich bezig gehouden met verschillende dossiers, bv.:

  • het herbekijken en samenvoegen van alle bestaande financiële rekeningen op naam van Parochiale Werken.
  • het herbekijken van de bestaande verzekeringen.
  • de nodige aanpassingswerken aan diverse gebouwen die onder het beheer vallen van de vzw.
  • de boekhouding op het niveau van de lokale afdelingen en van de vzw.

Ook werd een infovergadering ingericht voor de lokale afdelingen, waar de plannen van het bisdom werden bekend gemaakt.