Open kerk

We willen de kerk meer open stellen voor bezoekers (meer dagen en ruimere openingsuren): zowel voor mensen die ingetogen willen bidden of even tot rust willen komen, als mensen die komen omdat ze behoefte hebben aan een gesprek, als mensen die komen omdat er “iets” te beleven valt in de kerk.
Voor de ruimere ontsluiting van de kerk zal de vzw ANNA3 instaan.

Deze vzw heeft volgend maatschappelijk doel:

  • Enerzijds bij te dragen tot de instandhouding, het beheer en de ontsluiting van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk dewelke eigendom is van de Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën waarbij de kerk en haar ruimten ter beschikking wordt gesteld van de vzw met het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel van de vzw.
    De instandhouding, het beheer en de ontsluiting geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van een openmonumentenvereniging zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluit van 20 september 2002.

  • Anderzijds het organiseren van culturele en niet-commerciële activiteiten waardoor de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk een bezienswaardigheid wordt door enerzijds de georganiseerde activiteiten en anderzijds door de cultuurgoederen, inzonderheid de bijhorende uitrusting en decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken.
    De vzw respecteert daarbij steeds de hoofdbestemming van de Sint-Anna-ten-Drieën-kerk als een liturgische ruimte die in hoofdzaak bestemd is voor de katholieke eredienst. De vereniging zal er echter naar streven een meerwaarde te geven aan het gebouw en haar religieuze bestemming door middel van de door de vereniging georganiseerde activiteiten.  

De vzw ANNA3 staat ook in voor de sponsoring en fondsenwerving voor de renovatieplannen van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk. 
Binnen de schoot van het Forum voor erfgoedverenigingen, waarvan de vzw ANNA3 lid is, werd een projectrekening opgestart voor fondsenwerving via fiscaal aftrekbare giften. Met deze giften worden twee projecten gesteund:

  • het orgelfonds voor de grondige renovatie van het bestaande orgel in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk
  • het bouwfonds voor de renovatie- en herinrichtingswerken in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk 

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de vzw ANNA3.