Parochieraad

Als klankbord voor wat leeft bij de parochianen bestaat er in onze parochie ook een ‘Parochieraad’.

Deze raad groepeert parochiale verenigingen en werkgroepen én parochianen die interesse hebben in het reilen en zeilen van de parochie.

De taak van de Parochieraad is vooral het contact tussen de parochianen, de priester en het kerkbestuur levendig te houden.
De raad fungeert als dialoog- en overlegvorm voor al wat in de gelovige gemeenschap op linkeroever leeft.
Het is bovendien dé ontmoetingsplaats bij uitstek waar de verantwoordelijken of afgevaardigden van de verenigingen en werkgroepen toelichting kunnen geven over hun werking en hun activiteiten.

Het Parochieteam is van rechtswege lid van de Parochieraad en neemt deel aan de vergaderingen.  Dit team staat in voor het algemeen en dagelijks beleid van de parochie en heeft de uiteindelijke beslissingsmacht. 
Het dient evenwel en loyaal met de parochieraad samen te werken.

Het is de bedoeling dat dit parochieteam regelmatig advies inwint bij een bredere kring van parochianen.  De Parochieraad is daarin een essentieel en vast onderdeel.
De leden van de parochieraad hebben een adviserende rol op bepaalde pastorale zorggebieden en de raad stimuleert zo veel als mogelijk de actieve deelname van parochianen aan tal van activiteiten.

De Parochieraad roept jaarlijks haar leden op om de lijst van de activiteiten van de verenigingen en werkgroepen te verzamelen, teneinde één gezamenlijke kalender op te maken en zo  te voorkomen dat activiteiten op hetzelfde moment georganiseerd worden.

De Parochieraad komt ééns per kwartaal samen, afwisselend in het St. Anneke Centrum en het Cultureel Centrum Ter Schelde. 
De leden – dit zijn de afgevaardigden van de verenigingen en werkgroepen -  ontvangen op voorhand een uitnodiging en krijgen nadien een verslag. 
Het is héél erg belangrijk dat op hun beurt verslag uitbrengen in hun groepen van wat op de raad besproken werd.

De Parochieraad wordt voorbereid door een dagelijks bestuur.

Het Parochieteam en het dagelijks bestuur van de Parochieraad moeten er samen over waken dat de leden van de parochieraad in goed luistercontact staan met de parochiegemeenschap en houden daarom regelmatig ‘een open Parochieraad’ i.p.v. de gewone bijeenkomst. 

Deze open parochie-avonden, waarop iedereen wordt uitgenodigd, kunnen de betrokkenheid van de gehele parochiegemeenschap vergroten.

Samenstelling van het bestuur van de parochieraad:
  • Herman Augustyns
  • Gilbert D’Hauwe
  • Luc George
  • Annemie Van Passen.
De parochieraad en de platformen van Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever
De parochieraad en de platformen van Sint-Anna-ten-Drieënparochie, Antwerpen Linkeroever