U bent hier: Home / Verrekijker / LO.com / Vrije tijd / disclaimer

Contactgegevens

Op deze pagina

Disclaimer

Informatie

De informatie die je op dit web-platform van Sint-Anna-ten-Drieen.be vindt, is vrij van rechten, tenzij anders aangegeven.

Deze informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, overgenomen worden. Verder gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beeld, geluid en andere toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit het beeldarchief van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft de parochie Sint-Anna-ten-Drieën geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen, in te lichten en de rechten te klaren. Als er desondanks bepaalde vermeldingen van eigenaar, rechthebbende of copyright onjuist of onvolledig zijn, gelieve contact op te nemen via de webmaster.

 

Aansprakelijkheid

Als u in deze disclaimer "parochie Sint-Anna-ten-Drieën" leest dient u dit te begrijpen en te vervangen door "Dekenaat Antwerpen Regio Linkeroever, vereniging zonder winstoogmerk, met ondernemingsnummer 0404748336.

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings.

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het systeem.

Opgesteld te Antwerpen op 24.02.2019.

 

Privacybeleid

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Bij een bezoek aan de website van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
 • De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan de parochie Sint-Anna-ten-Drieën en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt de parochie Sint-Anna-ten-Drieën zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 
 • De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen de parochie Sint-Anna-ten-Drieën. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens nooit verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. De parochie Sint-Anna-ten-Drieën heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

1. Waarom deze privacyverklaring? 

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil de parochie Sint-Anna-ten-Drieën u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van de website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door de parochie Sint-Anna-ten-Drieën. 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het geamendeerde privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de site van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van:

de parochie Sint-Anna-ten-Drieën, Gaston Burssenslaan 17 te 2050 Antwerpen, telefoon: 03 219 32 29, mail: secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door de parochie Sint-Anna-ten-Drieën: Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, en/of e-mail adres.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief het aanbod van informatie en nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer u de website van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan de parochie Sint-Anna-ten-Drieën en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt de parochie Sint-Anna-ten-Drieën zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen de parochie Sint-Anna-ten-Drieën. We kunnen u dan ook geruststellen dat uw persoonsgegevens nooit verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. De parochie Sint-Anna-ten-Drieën heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wat zijn mijn rechten?

5.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico's op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal de parochie Sint-Anna-ten-Drieën onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

5.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer de parochie Sint-Anna-ten-Drieën uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal de parochie Sint-Anna-ten-Drieën hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag.

De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan de parochie Sint-Anna-ten-Drieën. De parochie Sint-Anna-ten-Drieën zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De parochie Sint-Anna-ten-Drieën beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

5.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft als Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die de parochie Sint-Anna-ten-Drieën nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer de parochie Sint-Anna-ten-Drieën de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die de parochie Sint-Anna-ten-Drieën nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U als Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De parochie Sint-Anna-ten-Drieën staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal de parochie Sint-Anna-ten-Drieën hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be.

5.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruiker heeft het recht om de aan de parochie Sint-Anna-ten-Drieën verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal de parochie Sint-Anna-ten-Drieën hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be.

5.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door de parochie Sint-Anna-ten-Drieën bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: +32 (0)2 274 48 00. 

Indien de Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal de parochie Sint-Anna-ten-Drieën hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar secretariaat@sint-anna-ten-drieen.be.

Opgesteld te Antwerpen op 24.02.2019

Anderen bekeken ook

De Verrekijker

© Parochie Sint-Anna-ten-Drieën | Antwerpen Linkeroever | 03 219 32 29 | Google Maps | mail | webmaster | disclaimer